Vyhlasenie o ochrane sukromia

Vyhlásenie spoločnosti Amgen o ochrane osobných údajov pre Európu


Spoločnosť Amgen Inc., Amgen Slovakia, a/alebo jej pobočky a partneri so spoločným označením (ďalej len „spoločnosť Amgen”, „my” alebo „náš/naše”) sa zaväzujú rešpektovať vaše súkromie a vaše osobné údaje. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje praktiky spoločnosti Amgen v oblasti ochrany osobných údajov.

Ak ste zdravotnícky pracovník, prečítajte si naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre zdravotníckych pracovníkov.

Spoločnosť Amgen použije vaše osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi požiadavkami.

Všetkým používateľom našej stránky odporúčame, aby si pozorne prečítali toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby sa bližšie oboznámili so zásadami a postupmi, ktoré sme vytvorili na ochranu osobných údajov, vrátane osobných údajov súvisiacich so zdravotným stavom, a aby lepšie pochopili naše vzťahy s tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k týmto údajom.

I. Zhromažďovanie, používanie a sprístupňovanie osobných údajov

A. Údaje o účastníkoch na klinických skúšaniach

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s vašou účasťou na klinickom skúšaní kontaktujte zodpovedného skúšajúceho skúšania a/alebo si prečítajte formulár informovaného súhlasu a ďalšie dokumenty súvisiace so skúšaním, ktoré vám boli poskytnuté.

B. Údaje o pacientoch

Ak kontaktujete spoločnosť Amgen vo veci vašej skúsenosti s účasťou na niektorom z našich programov na podporu pacientov alebo vo veci používania niektorého z našich produktov alebo služieb, vrátane nahlásenia nežiaducej udalosti („vedľajší účinok”) alebo chyby resp. problému s kvalitou produktu spoločnosti Amgen, ktorý ste dostali, môžeme od vás požadovať konkrétne údaje, vrátane iniciálok pacienta, veku a pohlavia pacienta a údajov o ošetrujúcom lekárovi. Údaje, ktoré poskytnete, môžeme použiť pri predkladaní správ regulačným agentúram podľa požiadaviek zákona (napr. Americký Úrad pre potraviny a liečivá (Food and Drug Administration) alebo Európska agentúra pre lieky) a/alebo na účely zabezpečenia kvality alebo podpory týkajúcej sa spravovaných programov. Údaje môžeme použiť aj na kontaktovanie ošetrujúceho lekára s cieľom získať dodatočné údaje o nežiaducej udalosti („vedľajší účinok”) súvisiacej s použitím nášho produktu.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť tretím stranám, ktoré vykonávajú prácu v našom mene, napríklad našim operátorom call centra a iným subjektom, ktoré nám pomáhajú pri odpovedaní na vaše otázky a pri spracovaní správ o skúsenostiach s produktmi.

C. Údaje o zdravotníckych pracovníkoch a ich zamestnancoch

Ak ste zdravotnícky pracovník, prečítajte si naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre zdravotníckych pracovníkov.

D. Údaje o používateľoch našej webovej stránky

Všetci používatelia našej webovej stránky
Osobné údaje, použité v kontexte tohto vyhlásenia, sa vzťahujú na akékoľvek údaje, ktoré identifikujú alebo ktoré môžu byť použité na identifikáciu vašej osoby, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Používaním našej stánky potvrdzujete, že ste si prečítali toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a že súhlasíte s našimi podmienkami používania.

Spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou Amgen je založené na jednej z nasledujúcich právnych podstát: (A) legitímne obchodné účely, (B) ak ste poskytli súhlas, (C) ak to je nevyhnutné na dodržiavanie zákonných a regulačných povinností spoločnosti Amgen a (D) ak to je nevyhnutné na plnenie zmluvy, na základe ktorej ste boli zapojený.

Legitímne obchodné účely spoločnosti Amgen Činnosti spojené so spracovaním
 • Odborné a vedecké aktivity spoločnosti Amgen
 • Propagácia a vyhodnotenie produktov a služieb spoločnosti Amgen
 • Prehĺbenie pochopenia toho, ako sa používajú naše produkty pri liečbe ochorení, pre ktoré sú uvádzané na trh.
 • Vytvorenie súhrnných údajov, ktoré sa použijú na obchodné účely spoločnosti Amgen, vrátane výskumu, na vylepšenie našich produktov, a analýz, ktoré nám môžu pomôcť zlepšiť naše služby. Takéto súhrnné údaje môžu byť v niektorých prípadoch odvodené skombinovaním osobných údajov, ktoré sa rozhodnete poskytnúť na našej webovej stránke, s údajmi od ostatných používateľov webovej stránky.
Dodržiavanie zákonných a regulačných povinností
 • Na účely správ o bezpečnosti a nariadení týkajúcich sa dohľadu nad liekmi; v prípade, ak kontaktujete spoločnosť Amgen vo veci vašej skúsenosti s používaním niektorého z našich produktov, údaje, ktoré poskytnete, môžeme zahrnúť do správ o bezpečnosti, ktoré musíme predložiť regulačným agentúram (napr. Americký Úrad pre potraviny a liečivá (Food and Drug Administration) alebo Európska agentúra pre lieky). Údaje môžeme použiť aj na kontaktovanie ošetrujúceho lekára s cieľom získať dodatočné údaje o nežiaducej udalosti súvisiacej s použitím nášho produktu.
Súhlas
 • Aby ste mali prístup k on-line službám spoločnosti Amgen, ako sú napríklad dotazníky, prieskumy týkajúce sa zdravia, nástroje na správu starostlivosti, hodnotenia kvality starostlivosti, alebo k iným on-line udalostiam.
 • Aby ste sa mohli zúčastniť na diskusnom fóre alebo v chatovej miestnosti spoločnosti Amgen.

Archivujeme záznam IP adresy vášho počítača. Konkrétnu IP adresu budeme schopní prepojiť s vašou osobou jedine v prípade, ak ste nám počas používania našej webovej stránky poskytli osobné identifikujúce údaje. IP adresu vášho počítača môžeme použiť na udržiavanie komunikácie s vami počas toho, ako sa pohybujete po našej webovej stránke a na prispôsobenie obsahu webovej stránky vám.

Údaje o vašom používaní našej webovej stránky zhromažďujeme prostredníctvom súborov cookies. Tieto informácie budeme schopní prepojiť s vašou osobou jedine v prípade, ak ste nám počas používania našej webovej stránky poskytli osobné identifikujúce údaje. Údaje, ktoré získame, prostredníctvom používania súborov cookies, môžeme používať:

 • na prispôsobenie vášho času stráveného na webovej stránke predvídaním informácií a služieb, ktoré vás môžu zaujímať,
 • na zlepšenie fungovania našej webovej stránky monitorovaním návštevnosti na populárnych miestach a na upravenie služieb a informácií, ktoré poskytujeme, aby sme uspokojili požiadavky zákazníkov, a
 • na naše obchodné účely, vrátane prevádzky našej webovej stránky, ako aj na výskum a analýzy produktov, aby sme mohli na trhu lepšie predávať naše produkty.
Viac informácií o používaní súborov cookies spoločnosťou Amgen nájdete v našich ZÁSADÁCH POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES.

Osoby, ktoré sa zaregistrujú na používanie našich on-line informácií a služieb
Ak sa rozhodnete zaregistrovať na používanie našich on-line informácií a služieb, môžeme tiež zhromažďovať a používať osobné údaje, ktoré nám poskytnete (ako vaše meno a kontaktné údaje), aby sme vám zaslali e-mail potvrdzujúci vašu registráciu a odpovede na vaše otázky. Na základe vašej žiadosti vám môžeme tiež posielať e-maily s informáciami, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, vrátane informácií o našom produkte a službách.

Osoby, ktoré sa zúčastňujú na našich on-line interaktívnych službách
Ak sa rozhodnete zúčastniť na našich on-line interaktívnych službách (vrátane dotazníkov týkajúcich sa zdravia a nástrojov na správu starostlivosti), budeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré sa rozhodnete sprístupniť (môžu zahŕňať údaje o zdraví), a analyzovať ich, aby sme zistili nové fakty, ktoré by nám mohli pomôcť lepšie pochopiť to, ako sa používajú naše produkty pri zvládaní chorôb, na ktoré sa predávajú. Napriek tomu, že údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom týchto interaktívnych služieb vás nemusia identifikovať, môžeme ich prepojiť s inými údajmi, ktoré nám poskytnete inde na našej webovej stránke, ktoré vás identifikujú. Tieto údaje môžeme skombinovať s údajmi od iných používateľov webovej stránky na vytvorenie súhrnných údajov, ktoré použijeme na naše obchodné účely, vrátane výskumu a analýzy, aby sme zlepšili naše produkty a aby sme mohli lepšie predávať naše produkty.

E. Údaje o uchádzačoch o pracovné pozície

Môžete si prehliadať pracovné pozície na našej webovej stránke a rozhodnúť sa uchádzať o voľné pozície. Ďalšie informácie týkajúce sa osobných údajov, ktoré sa môžu zhromažďovať v rámci uchádzania sa o pracovnú pozíciu nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov pri on-line uchádzaní sa o pracovnú pozíciu spoločnosti Amgen na adrese: https://careers.amgen.com.

F. Údaje o iných osobách

Ak ste zdravotnícky pracovník alebo zdravotnícka organizácia, zodpovedáte za získanie splnomocnenia a súhlasu vášho pacienta na poskytovanie jeho/jej osobných údajov súvisiacich so zdravotným stavom spoločnosti Amgen cez naše webové stránky. To isté platí, ak zadávate osobné údaje v niekoho mene; t. j. ak ste opatrovník. Odoslaním akýchkoľvek takých údajov vyhlasujete a zaručujete, že ste získali splnomocnenie pacienta. Vezmite na vedomie, že údaje o pacientovi nie je možné sprístupniť na diskusnom fóre alebo v chatovej miestnosti spoločnosti Amgen.

G. Sprístupňovanie údajov predajcom a dodávateľom

Sme vo vzťahu s rôznymi predajcami a dodávateľmi, ktorí nám pomáhajú navrhovať a udržiavať naše počítačové systémy a bezpečnosť, odpovedať na e-maily a otázky zákazníkov, analyzovať naše údaje a vytvárať špeciálne propagačné akcie. Našim predajcom a dodávateľom neudeľujeme splnomocnenie na používanie údajov našich zákazníkov na žiadne účely, ktoré nesúvisia s našim zmluvným vzťahom s nimi.

H. Prevody do zahraničia

Spoločnosť Amgen je viacnárodná spoločnosť s ústredím v Spojených štátoch. Spoločnosť Amgen udržuje dátové centrá po celom svete, vrátane Európskej únie a Spojených štátov. Spoločnosť Amgen môže spracovávať osobné údaje v globálnych databázach, ku ktorým môžu pristupovať splnomocnení zamestnanci spoločnosti Amgen po celom svete.

Prenosy mimo Európu sa uskutočňujú v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a podľa jedného z nasledujúcich bezpečnostných opatrení uvedených nižšie. Bez ohľadu na to, kde sa vaše osobné údaje zhromaždia alebo spracujú, spoločnosť Amgen dodržiava a zabezpečuje, aby poskytovatelia služieb dodržiavali primerané administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia na ochranu informácií o vás.
Príjemcovia Bezpečnostné opatrenia používané na prenos osobných údajov do krajín, ktoré Európska komisia vyhlásila za primerané Ďalšie informácie
Skupina spoločností Amgen Záväzné podnikové pravidlá (BCRs) spoločnosti Amgen Ak chcete získať informácie o BCRs spoločnosti Amgen, alebo ak chcete podať sťažnosť na akékoľvek spracovanie vašich osobných údajov v rozpore s BCRs, navštívte adresu: www.amgen.com/bcr.
Predajcovia, ktorí spracúvajú osobné údaje podľa pokynov spoločnosti Amgen. Modelové zmluvy (Štandardné zmluvné doložky) vo forme schválenej Európskou komisiou Ak chcete získať informácie o Modelových zmluvách, vrátane obsahu Modelových zmlúv, navštívte stránku: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní Modelových zmlúv spoločnosťou Amgen, kontaktujte Oddelenie na ochranu osobných údajov na adrese privacyoffice@amgen.com

II. Odkazy na iné webové stránky

Webové stránky spoločnosti Amgen obsahujú odkazy na iné webové stránky, o ktorých si myslíme, že budú pre vás užitočné a informatívne. Berte však na vedomie, že neschvaľujeme ani neodporúčame obsah alebo služby týchto stránok, a nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov týchto iných stránok. Odporúčame vám, aby ste si prečítali a vedeli o zásadách ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite. Pamätajte, že výroky v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa vzťahujú výhradne na údaje zhromažďované spoločnosťou Amgen.

III. Webové stránky so spoločným označením

K vašim osobným údajom bude mať prístup výhradne spoločnosť Amgen a tretie strany, ktoré spracúvajú osobné údaje ako spracovatelia údajov podľa pokynov spoločnosti Amgen. Môžeme použiť tretie strany na poskytovanie služieb a informácií na našej webovej stránke a môžeme poskytovať služby so spoločným označením v spolupráci s ďalšími tretími stranami, s ktorými spoločnosť Amgen spolupracuje (napríklad ďalšie farmaceutické spoločnosti), za predpokladu, že ste súhlasili s takýmto použitím. Sprístupňovanie a používanie osobných údajov tretími stranami konajúcimi podľa pokynov spoločnosti Amgen sa riadi dohodami, ktoré vyžadujú primeranú ochranu osobných údajov.

Na stránkach so spoločným označením uvidíte na svojej obrazovke logo spoločnosti Amgen i logo partnera so spoločným označením. Aby ste mali prístup k dostupným službám na stránke so spoločným označením, budete možno musieť vyplniť nový on-line registračný formulár, a tieto registračné údaje môžu byť zdieľané s partnermi so spoločným označením spoločnosti Amgen.

Ak to vyžadujú platné zákony, pravidlá a nariadenia, osobné údaje sprístupnime regulačným úradom a etickým komisiám a/alebo, za určitých obmedzených okolností, sa od spoločnosti Amgen môže vyžadovať poskytnutie vašich osobných údajov v rámci odpovede na súdny príkaz, predvolanie, príkaz na prehliadku, zákon alebo nariadenie.

Nesúvisiacej tretej strane nepredáme ani nesprístupníme žiadne priamo alebo nepriamo identifikovateľné údaje alebo osobné údaje súvisiace so zdravým, ktoré poskytnete na našej stránke.

IV. Naše zásady týkajúce sa detí

Obsah a služby webovej stránky spoločnosti Amgen sú určené pre dospelých používateľov. Táto stránka nie je namierená na deti. Ak sa dozvieme, že neplnoletý používateľ na našej stránke dobrovoľne odovzdal osobné údaje alebo údaje súvisiace so zdravím, alebo že poskytovateľ dobrovoľné odovzdal údaje o pacientovi, ktorý je identifikovaný ako neplnoletý, takéto údaje vymažeme z našich aktívnych databáz, ak platný zákon nevyžaduje ponechanie takýchto údajov.

V. Vaše práva/voľby týkajúce sa ochrany osobných údajov (vrátane prístupu k osobným údajom a ich úprave a sťažností týkajúcich sa ochrany osobných údajov)

 • Ako môžete pristupovať, opravovať alebo vymazať osobné údaje o vás, ktoré spracúvame?
  Máte právo požiadať o prístup, opravu/aktualizáciu alebo vymazanie vašich osobných údajov (vrátane vašich údajov súvisiacich so zdravým). Takúto žiadosť môžete vykonať kedykoľvek kontaktovaním vášho zástupcu pre ochranu osobných údajov na adrese privacyoffice@amgen.com alebo Amgen Slovakia s.r.o.,Bottova 2A,Sky Park Offices,Bratislava 811 09,Slovensko. Poskytneme vám prístup k údajom, ktoré o vás máme, opravíme/aktualizujeme a/alebo vymažeme tie údaje, ktoré nám poskytol zdravotnícky pracovník alebo spotrebiteľ vo vzťahu k nežiaducej udalosti lieku.

  Odstránenie každého jedného záznamu vašich údajov z našich serverov nie je technologicky možné. Potreba zálohovania našich systémov na ochranu údajov pred neúmyselnou stratou znamená, že kópia údajov o vás (vrátane vašich údajov súvisiacich so zdravím) môže existovať v nezmazateľnej forme, ktorú bude náročné alebo nemožné lokalizovať.

  Napriek tomu, ak to povoľuje zákon, spoločnosť Amgen vymaže vaše osobné údaje (vrátane údajov súvisiacich so zdravím) uložené v databázach spoločnosti Amgen aktívne používaných na výskum a každodenné obchodné aktivity, alebo uložené v iných ľahko prehliadateľných médiách. Okrem toho po prijatí žiadosti o odstránenie vyvinieme primerané úsilie, aby sme nesprístupnili žiadne osobné údaje uložené v nezmazateľnom formáte, okrem prípadov vyžadovaných zákonom.
 • Ako môžete uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov?
  Podľa práva na prenosnosť údajov máte právo požiadať, aby boli vaše osobné údaje poskytnuté spoločnosti Amgen doručené v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte, za určitých podmienok, pričom požiadavku môžete uplatniť kontaktovaním Oddelenia na ochranu údajov spoločnosti Amgen na adrese privacyoffice@amgen.com.
 • Podanie sťažnosti týkajúcej sa ochrany údajov na úrad pre dohľad. Ak máte pocit, že spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou Amgen je v rozpore s akýmkoľvek platným zákonom, pravidlom alebo nariadením, máte právo podať sťažnosť na miestny Úrad na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje vášho miestneho úradu pre dohľad je možné nájsť tu: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

VI. Ako uchovávame a chránime osobné informácie

Vaše osobné údaje uchovávame v kombinácii tlačených a elektronických súborov. Elektronické súbory sú uložené na serveroch, ktoré prevádzkuje a udržiava spoločnosť Amgen a tretie strany na základe zmluvy so spoločnosťou Amgen.

Chceme, aby vaše osobné údaje ostali čo možno najviac v bezpečí. Na zabezpečenie integrity a dôvernosti osobných údajov (vrátane údajov týkajúcich sa zdravia), ktoré nám poskytnete, môžeme podľa potreby použiť šifrovacie postupy. V rámci dodatočného bezpečnostného opatrenia sú všetky osobné údaje (vrátane údajov týkajúcich sa zdravia) udržiavané fyzicky za firewallmi a inými zariadeniami na zabezpečenie siete, aby sa zabránilo získaniu prístupu narušiteľom.

Spoločnosť Amgen spracúva vaše osobné údaje počas obdobia nevyhnutného na splnenie účelov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a vaše osobné údaje uchováva v súlade s ustanoveniami príslušných zákonov a nariadení.

Kritériá, podľa ktorých sa postupuje, sú určené podľa:

 • účelu zhromaždených osobných údajov a splnenia tohto účelu;
 • podstaty, na základe ktorej sa osobné údaje zhromažďujú: napr. v prípade súhlasu ho môžete kedykoľvek odvolať;
 • povinných období uchovávania údajov stanovených zmluvnými a regulačnými požiadavkami.

VII. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo poznámky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, alebo ak si želáte podať sťažnosť, alebo ak chcete získať prístup alebo opraviť vaše osobné údaje, alebo ak potrebujete ďalšie informácie o konkrétnych aktivitách spracovania, kontaktujte vášho Zástupcu pre ochranu údajov na adrese privacyoffice@amgen.com alebo Amgen Slovakia s.r.o.,Bottova 2A,Sky Park Offices,Bratislava 811 09,Slovensko.

Aktualizované v apríli 2018.