Pozitívny efekt liečby osteoporózy | Krehké Kosti

Pri zladení spolupráce špecialistu a
pacienta je POZITÍVNY EFEKT LIEČBY
OSTEOPORÓZY JEDNOZNAČNÝ

Osteoporóza je najčastejšie metabolické ochorenie kostry, charakterizované znížením mechanickej odolnosti kostí s predispozíciou jedinca na zvýšené riziko zlomenín aj pri minimálnom úraze. Dnes sa o nej hovorí ako o chronickom ochorení masového výskytu a civilizačnom ochorení.

Lekár ukazujúci ľudskú chrbticu postihnutú osteoporózou.

Na jeho závažnosť, možnosti liečby a dôležitosť aktívneho prístupu samotného pacienta sme sa spýtali MUDr. Eleny Ďurišovej, primárky Reumatologicko-rehabilitačného centra pre liečbu bolesti pohybového aparátu v Hlohovci.

Vo Vašom centre sa zameriavate na diagnostiku a liečbu ochorení kĺbov, chrbtice, kostí. S akými ťažkosťami chodia za Vami pacienti najčastejšie?

Pracovisko má reumatologickú, ortopedickú, osteologickú ambulanciu (vybavenú denzitometrickým prístrojom), ambulanciu FBLR (fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) s nadväznosťou na komplexnú rehabilitáciu, ako aj na možnosť operačného riešenia. Sú to hlavne pacienti s bolesťami pohybového aparátu, najčastejšie s degeneratívnymi kĺbovými ochoreniami – osteoartrózou (gonartrózou, koxartrózou, omartrózou, rizartrózou), zápalovými kĺbovými ochoreniami (reumatoidná artritída a iné), osteoporózou a jej komplikáciami, pacienti s rôznymi ochoreniami chrbtice, ako aj poškodeniami šliach, väzov, svalov.
Väčšina pacientov príde na komplexné vyšetrenie a následnú komplexnú liečbu (v prípade nutnosti operačného zákroku s predoperačnou a pooperačnou rehabilitáciou). Niektorí žiadajú o radu, možnosti kombinácie liečby bolesti, najmä nechemickými metodikami, iní sa cielene dostavia na aplikáciu HILTerapie (laserová terapia vysokej intenzity s využitím v liečbe bolestivých a poúrazových stavov kĺbov, šliach, väzov), rázových vĺn (riešenie tenisového a golfového lakťa, pätnej ostrohy), akupunktúry. Veľa pacientov príde na inštruktáž o správnom cvičení a za pomoci knihy s CD doma pokračujú v odporúčanej pohybovej aktivite.

Vaše skúsenosti s liečbou bolesti pohybového aparátu, konkrétne s liečbou osteoporózy, sú veľmi bohaté. Začali ste ich zbierať už pred viac ako dvadsiatimi piatimi rokmi. Tomuto ochoreniu sa venujete aj na Vašom pracovisku – jednom z prvých, ktoré sa začalo zaoberať problematikou osteoporózy pre pacientov z celého Slovenska. Je o Vás známe, že liečbu osteoporózy považujete za niečo, čo ešte stále má svoje rezervy. Môžete ich konkretizovať? Alebo inak, čo považujete v tejto súvislosti za najdôležitejšie?

Osteoporóza – rednutie kostí, je jedným z najzávažnejších ochorení kostí. Často sa označuje ako tichý zlodej kostí, pretože sa u časti chorých nemusí prejaviť žiadnymi ťažkosťami a jej prvým príznakom môže byť až osteoporotická zlomenina. Je charakterizovaná postupným znižovaním hustoty a kvality kostí, čo vedie k oslabeniu kostry a zvýšenému riziku zlomenín, najmä v oblasti chrbtice, zápästia, stehnovej kosti. Pri zlomenine v oblasti horného úseku stehnovej kosti i s priamym ohrozením života. Veľakrát k nám pacient príde už neskoro, keď zisťujeme významné parametre osteoporózy, alebo dokonca zlomeniny. Takže neustále zdôrazňujem nutnosť včasnej diagnostiky s nadväznosťou na komplexnú liečbu osteoporózy, čo môžeme dosiahnuť len správnou motiváciou pacienta, a najmä vzájomnou spoluprácou (kosť sa mení pomaly a liečba musí byť dlhodobá). V rámci včasnej diagnostiky osteoporózy je to najmä aktívne vyhľadávanie pacientov s rizikovými faktormi v populácii.

Aké sú teda rizikové faktory osteoporózy?

Rizikové faktory osteoporózy sú najmä: ženské pohlavie, biela rasa, výskyt osteoporózy v rodine, včasná menopauza – u ženy pred 45. rokom života, vek ženy nad 65 rokov a muža nad 70 rokov, nízky index hmotnosti, nízky príjem vápnika či nedostatok pohybovej aktivity. Sú rôzne ochorenia spojené s osteoporózou, ako napr. ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním – štítnej žľazy, prištítnych teliesok, nadobličiek, pohlavných žliaz, obličkové, krvné, pečeňové, tráviace ochorenia, reumatické zápalové choroby, ochorenia spojené s dlhodobým znehybnením. Osteoporózu môže vyvolať aj dlhodobé užívanie niektorých liekov – kortikoidy, metotrexát, heparín, antiepileptiká, protikŕčové preparáty. Samozrejme, myslíme na osteoporózu pri strate celkovej výšky, podozrení na osteoporózu z röntgenovej snímky, pri zlomenine chrbtice, predlaktia alebo stehnovej kosti po neúmernom úraze.

Koho sa osteoporóza týka najviac?

Všeobecne sa dá povedať, že osteoporózou môže trpieť každý. Vyskytujú sa však skupiny, ktoré sú ohrozené viac, najmä jedinci s nedostatočne vybudovaným množstvom kostnej hmoty do dospelosti, jedinci s prítomnými rizikovými faktormi a jedinci s ochoreniami, dôsledkom ktorých vzniká osteoporóza. Aj keď osteoporóza najčastejšie postihuje ženy v postklimakterickom období – „po prechode“, nie je vylúčená ani u detí a mužov. Výskyt u detí je, našťastie, menej častý a obyčajne ide o osteoporózu v dôsledku iného ochorenia. U mužov sa osteoporóza vyskytuje tiež, i keď nie tak často ako u žien. Kým u žien dochádza po prechode k relatívne náhlemu poklesu produkcie pohlavných hormónov (estrogénov), u mužov klesá produkcia testosterónu pomalšie a osteoporóza u nich vznikne až v neskoršom veku.

Kto diagnostikuje osteoporózu?

Osteológ (špecialista v odbore reumatológie, ortopédie, endokrinológie).

Ako sa dá osteoporóza diagnostikovať?

Diagnostika osteoporózy pozostáva z klinických príznakov (hodnotenie ťažkostí pacienta, možných subjektívnych a objektívnych príznakov ochorenia), vyhodnotenia zobrazovacích metód (denzitometria, RTG) a laboratórnych ukazovateľov (vyšetrenie hladín vápnika v sére a v moči, vitamínu D, parametrov aktivity procesu – tzv. kostných markerov). Len v niektorých špecifických situáciách je i po vykonaní vyššie uvedených vyšetrení nutné prikročiť k invazívnej diagnostickej metodike – kostnej biopsii (odobratie kostného materiálu s následným histologickým vyšetrením). Zlatým štandardom diagnostiky osteoporózy je denzitometria, ktorá stanoví množstvo kostnej hmoty (denzitu kostí) a je dôležitá na zistenie, či je nutné užívať lieky na udržanie kostnej hmoty, aby nedochádzalo k ďalším stratám kostnej hmoty a znížilo sa riziko zlomenín. Toto vyšetrenie dokáže odhaliť včasné štádiá rednutia kostí, ako aj informovať nás pri kontrolných vyšetreniach spolu s ďalšími metodikami o úspešnosti komplexnej liečby.

Môže pacient požiadať o vyšetrenie minerálnej hustoty kosti?

Pri prítomných už spomenutých rizikových faktoroch odosiela na osteologické vyšetrenie pacienta najčastejšie všeobecný lekár. Denzitometrické vyšetrenie i ostatné špecializované vyšetrenia indikuje osteológ. Denzitometria sa môže realizovať aj na žiadosť klienta s úhradou na priamu platbu.

Akú úlohu v manažmente osteoporózy zohráva všeobecný lekár?

Aj v prípade osteoporózy má skutočne kľúčovú úlohu všeobecný lekár, ktorý svojho pacienta dôkladne pozná a cieleným pátraním po rizikových faktoroch skôr odošle pacienta na špecializované osteologické vyšetrenie (i keď na osteologické vyšetrenie môže odoslať pacienta každý lekár). Medzi odporučenými osteologickými kontrolami sleduje klinický stav pacienta, vykonáva vyšetrenie základných laboratórnych parametrov (hlavne sérovej hladiny vápnika, vitamínu D a základného skríningu – obyčajne formou delegovaného odberu), ktoré sú nutné na správne dávkovanie liekov proti osteoporóze.

Ako sa takíto pacienti liečia? Je známe, že liečba osteoporózy musí byť komplexná, pravidelná a dlhodobá.

Prvou podmienkou úspešnej liečby je spolupráca pacienta s lekárom – osteológom a ďalším ošetrujúcim personálom. Chorý by sa mal oboznámiť s podstatou „svojej“ osteoporózy a poučiť o všeobecných zásadách životosprávy, ako aj o užívaní liekov proti osteoporóze. K všeobecným zásadám liečby osteoporózy patrí správna výživa, predovšetkým dostatočný prísun vápnika ako hlavného minerálu na stavbu kostí. Zistilo sa, že u nás je priemerný príjem kalcia potravou u detí a dospelých osôb do 65 rokov len polovičný v porovnaní s odporúčaným množstvom, u starších ľudí dokonca len štvrtinový. Správne zostavená diéta musí rešpektovať optimálny pomer jednotlivých základných živín (bielkoviny, cukry, tuky).
Druhým predpokladom je dostupnosť vitamínu D, ktorý podporuje vstrebávanie a využitie vápnika, povzbudzuje jeho premenu a prestavbu v kosti. Odporúčaný denný príjem vitamínu D u pacientov s osteoporózou je 1000 IU (medzinárodných jednotiek), avšak často sa stretávame s nízkymi hladinami vitamínu D v sére, keď je potrebné podávať jeho vyššie dávky.
Tretím predpokladom je telesný pohyb primeraný veku a stavu chorého. Mechanická záťaž podporuje tvorbu kostí a brzdí jej odbúravanie (pozri podrobne v knihe s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí – špeciálne cvičebné zostavy“). K všeobecným zásadám patrí aj obmedzovanie škodlivých vplyvov (fajčenie, nadmerné požívanie alkoholu, kávy) a liečba chorôb, ktoré podporujú vznik a rozvoj osteoporózy.
Lieky proti osteoporóze sa delia podľa mechanizmu účinku na: skupinu liekov brzdiacich odbúravanie kostí (bisfosfonáty, denosumab) a lieky podporujúce novotvorbu kostí (teriparatid). Tieto lieky sú vysoko účinné v prevencii zlomenín, pri ich užívaní dochádza k zníženiu výskytu osteoporotických zlomenín v oblasti chrbtice i periférie vo významnej miere (zlomeniny zápästia, krčka stehnovej kosti). Lieky sa užívajú v rôznych formách i v rôznych intervaloch a ich správne užívanie je jedným zo základných predpokladov úspešnej liečby. Z tohto je zrejmé, že sumárna problematika osteoporózy je pre pacienta najmä v úvode zložitá.
Práve z tohto dôvodu som sa rozhodla písať knihy pre pacientov, kde zrozumiteľnou formou popisujem i komplexnú problematiku osteoporózy, aby mal pacient možnosť prečítať si všetky dôležité informácie o ochorení, jeho výskyte, diagnostike, komplexnej liečbe, a všetkými dostupnými prostriedkami predišiel komplikáciám osteoporózy typu osteoporotických zlomenín. Najnovšia publikácia s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)“ je teoretickým základom aj pre pacienta s osteoporózou, kde si v pokoji, v domácom prostredí prečíta všetko o ochorení. Publikácia je dôležitou pomôckou v úprave stravovania a pohybovej liečby (napr. sú v nej uvedené tabuľky s jednotlivými potravinami aj s vyznačením obsahu vápnika, fosforu, ale aj bielkovín, cholesterolu). Pacient si vyberie potraviny, ktoré majú pre neho optimálne zloženie a toleruje ich.
V Reumatologicko‑rehabilitačnom centre v Hlohovci navyše pacientov poučujeme o pohybovom režime a cvičia špeciálnu zostavu podľa Ďurišovej. S pomocou knihy si doma zopakujú jednotlivé cviky, ktoré sú nafotené, presne popísané, označené grafickým symbolom a na záver kapitoly je uvedený celý sumár cvičebnej zostavy. Pacient k nám príde ešte opakovane, aby sme opravili prípadné chyby pri vykonávaní cvikov. Mám informácie – a veľmi ma to teší, že s našimi pacientmi niekedy cvičí celá rodina. Pri pravidelnom cvičení môže byť jedna zostava jednotvárna, je ideálne kombinovať ju s ďalšími – napr. s cvičebnou zostavou upravujúcou svalovú nerovnováhu v oblasti panvového dna. Kvalitné svalstvo panvového dna „drží“ chrbticu zospodu. Týmto nielen zlepšuje činnosť vnútorných orgánov – najmä močovo‑pohlavných, ale znižuje aj bolesti v oblasti chrbtice a pripraví svaly v jej okolí na väčšiu záťaž, ktorá je potrebná pri vyburcovaní kostných buniek k činnosti, aj pri osteoporóze. Podľa ordinácie lekára je možné pridať aj modifikáciu cvičenia podľa Mojžišovej bez rotačného komponentu, ktoré má charakter samonapravovacích cvikov hlavne v úseku hrudnej a driekovej chrbtice.
Literatúra uvádza, že všetky liečebné opatrenia sa musia aplikovať dlhšie ako 5 rokov. Pacient musí byť poučený o nutnosti dlhotrvajúcej liečby, o pretrvávajúcom riziku zlomeniny, o význame primeranej pohybovej aktivity a dostatočného prísunu vápnika v potrave.

Môže pacient s osteoporózou absolvovať kúpeľnú liečbu?

Kúpeľná liečba predstavuje možnosť komplexnej liečby s intenzívnym rehabilitačným programom, čo má u nás bohatú tradíciu. Aj keď diagnóza osteoporózy nie je uvedená ako hlavná indikácia kúpeľnej liečby, môže byť uvedená ako vedľajšia pri vypísaní kúpeľného návrhu skupiny VII – ochorenia pohybového aparátu. Moderná balneoterapia využíva nielen dostupné prírodné liečivé zdroje, ako sú minerálne vody, bahno, liečivé plyny, ale i širokú paletu terapeutických postupov z liečebnej rehabilitácie, fyziatrie či cielenej reflexnej liečby. Je ideálne, ak je minerálna voda súčasne vhodná na pitnú kúru s podporou kostného metabolizmu (napr. v Kúpeľoch Lúčky). Počas kúpeľného pobytu pri pokračovaní v zavedenej medikamentóznej liečbe si pacient lepšie osvojí nielen návyky v zmysle životosprávy a špeciálnych cvičení, ktorými pozitívne pôsobí na stav kostnej látkovej výmeny, ale zlepší si aj celkovú kondíciu. Nezanedbateľným efektom je aj celkové preladenie organizmu a psychického stavu pacienta.

Dlhé roky sa venujete aj problematike pohybovej liečby pri osteoporóze. Organizujete kurzy pohybovej liečby pre zdravotníkov z celého Slovenska. Dokonca ste vytvorili a opakovane publikovali aj svoju vlastnú cvičebnú zostavu. Mohli by ste nám ju bližšie predstaviť?

Na dostatočnú záťaž kostí obyčajne nestačí pohyb v bežnom živote, je nutné cvičenie s odstupňovaním súborov cvikov. Cvičebný program musí byť správne kineziologicky zostavený, dostatočne intenzívny, ľahko osvojiteľný, s dobrou toleranciou a vhodný aj pre starších pacientov. Cvičebná zostava podľa Ďurišovej spĺňa všetky tieto parametre a je praxou overená i pre pacientov s komplikáciami osteoporózy. Odbornej lekárskej verejnosti sme prezentovali prácu, ktorá preukázala účinnosť tohto cvičenia u pacientiek s osteoporózou. V priebehu 12-mesačného sledovania sa v súbore cvičiacich žien zistilo nielen výraznejšie zníženie bolesti chrbta, ale i zvýšenie svalovej sily a parametrov kvality kosti. Špeciálna cvičebná zostava podľa Ďurišovej pozostáva z presne definovaných cvikov v štyroch polohách tela, pričom dodržiava základné kinezioterapeutické pravidlá. Pravidelné cvičenie by sa malo stať samozrejmou súčasťou komplexnej liečby osteoporózy a je významným činiteľom zvýšenia kvality života nášho pacienta.

Ste autorkou viacerých publikácií. Vaša najnovšia publikácia s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)“ dostala prívlastok nová edukačná pomôcka pre pacientov s ochoreniami pohybového aparátu. Predstavte nám ju v krátkosti.

Kniha s CD sa venuje ochoreniam pohybového aparátu (zápalovým, degeneratívnym, metabolickým) a je určená hlavne pacientom. Popisuje možnosti komplexného riešenia bolestí v oblasti chrbtice aj periférnych kĺbov. V úvode rozoberá problematiku reumatoidnej artritídy, v ďalšej časti artrózy (degeneratívneho postihnutia kĺbov z „opotrebovania“), ochorení šliach, svalov, väzov.
Na začiatku kapitoly je vždy popísaná charakteristika ochorenia, jeho diagnostika a komplexná liečba, na záver každej kapitoly je uvedené špeciálne cvičenie. Keďže pribúdajú ochorenia kĺbov – ako napr. koxartróza, gonartróza, ktoré môžu vyústiť až do nutnosti operačného riešenia, kniha uvádza aj cvičenia po totálnej endoprotéze bedrového kĺbu, kolena, cvičenia po operácii pliec, kĺbov rúk a podobne.
Popisuje sa, že 80 % všetkých bolestí spôsobuje svalová bolesť. Je známe, že dlho pôsobiace funkčné poruchy v oblasti chrbtice dávajú predpoklad vzájomného reflexného pôsobenia svalov a vnútorných orgánov. Preto správnou pohybovou aktivitou môžeme ovplyvniť aj ich funkciu. Tieto nadväznosti sa môžu vyskytnúť napr. pri sterilite – neplodnosti, ktorej príčiny a liečba sa popisujú v ďalšej časti publikácie. Štvrtá kapitola sa venuje inkontinencii – nechcenému úniku moču, a uvádza komplexné možnosti jej liečby i s cvičebnou zostavou panvového dna. Piata časť knihy podrobne spracováva celú problematiku osteoporózy, ktorej výskyt má aj na Slovensku stúpajúci charakter a je predpoklad nárastu počtu pacientov s osteoporózou, ako aj počtu zlomenín.
Súčasťou knihy je i už popisovaná špeciálna zostava cvičení podľa Ďurišovej. Kapitola ďalej uvádza dýchacie cvičenia (vhodné aj pre pacientov s postcovidovým syndrómom), cvičenia AGR – antigravitačnej relaxácie podľa Zbojana, informácie o protetických pomôckach i zásady „Školy chrbta“, pomocou ktorých sa pacient naučí, ako sa má správať k svojej chrbtici, ako ju správne zaťažovať pri bežných denných činnostiach.
Všetky tieto opatrenia prispievajú k zlepšeniu stability a koordinácie, ktoré sú dôležitou súčasťou prevencie pádov. Je však dôležité pacienta nielen naučiť správne vykonávať jednotlivé cviky, ale aj motivovať ho k trvalej fyzickej aktivite v domácom prostredí i s pomocou CD. Nahraté CD obsahuje cvičebné zostavy: 1. cvičenie so samonapravovacími prvkami, sterilita – podľa Mojžišovej (modifikácia), 2. panvové dno, inkontinencia – cvičebná zostava „Lúčky“ a 3. osteoporóza, bolesť chrbtice – podľa Ďurišovej. Je ideálne (po zvládnutí jednotlivých cvikov) v priebehu týždňa odcvičiť všetky tri uvedené zostavy. Takto sa publikácia s CD stáva novou edukačnou zdravotnou pomôckou pre pacientov s ochoreniami pohybového aparátu overenou v praxi.

Ako teda osteoporóza ovplyvňuje kvalitu života pacientov? Dá sa s osteoporózou žiť plnohodnotný život?

Fakt, že niektorí ľudia trpiaci osteoporózou nemôžu vykonávať bežné práce ako upratovanie, varenie či nákup potravín, ohrozuje dva aspekty života – nezávislosť a vitalitu. Mnohí však zisťujú, že sú predsa len schopní byť v domácnosti užitoční, ak si rozdelia svoje úlohy na kratšie časové úseky a obmedzia sedavú prácu. Aj pri domácich prácach alebo v záhradke je dôležité vnímať postoj tela a vyhnúť sa súčasnému ohýbaniu a otáčaniu. Je napríklad lepšie ohnúť sa v kolenách ako predkláňať sa. Je dôležité naučiť sa správne dvíhať predmety zo zeme, vysávať, hrabať a okopávať v záhradke s chránenou pozíciou chrbtice.
Ďalšou oblasťou, v ktorej môže mať osteoporóza významný vplyv na kvalitu života, je voľný čas. Popri odporučenom cvičení je vhodné zaradiť do svojho programu aj prechádzky na čerstvom vzduchu v nenáročnom teréne alebo bicyklovanie s upravenou výškou riadidiel po rovnej ceste. Pri všetkých týchto aktivitách pacientom určite radi pomôžu ich priatelia i rodinní príslušníci.
Stále zdôrazňujem, že pre úspech liečby osteoporózy je veľmi dôležitá spolupráca medzi lekármi, a hlavne spolupráca pacienta a lekára. Napriek dokázanému pozitívnemu efektu dlhodobej liečby osteoporózy nie je adherencia pacientov optimálna. Adherenciu tvoria dve zložky: perzistencia (dĺžka užívania lieku) a compliance (presnosť a správnosť užívania lieku). Pacienti však často nedodržiavajú predpísaný liečebný režim, vynechávajú užitie dávky lieku, alebo dokonca úplne prerušia užívanie lieku. Podľa rozličných odborných údajov sa odhaduje, že 45 – 50 % pacientov ukončí liečbu predčasne – do 12 mesiacov od jej začiatku. Niekedy môže byť dôvodom zabúdanie, inokedy nevyhovujúci liek. Najmä niektoré lieky zaťažovali tráviacu sústavu a pri ich užívaní bolo potrebné dodržiavať rôzne obmedzenia.
Našťastie, vývoj liekov neustále pokračuje s cieľom prinášať efektívnejšie a bezpečnejšie účinné látky, ale aj liekové formy, ktoré neovplyvnia kvalitu života pacientov negatívne a zaručia dlhodobé užívanie liečby. Veľkým prínosom sa stala najmä injekčná liečba v dlhších časových intervaloch. Lekári – osteológovia vedia ochorenie diagnostikovať a nastaviť komplexnú liečbu osteoporózy. Avšak dodržiavanie diéty, správne užívanie liekov a pravidelné vykonávanie odporučenej pohybovej liečby je na aktivite pacientov. Ak sa podarí zladiť spoluprácu špecialistu a pacienta, pozitívny efekt je jednoznačný. Takto (spoločnými silami) dokážeme zlepšiť kvalitu života, predísť zlomeninám, a najmä znížiť úmrtnosť pri tomto civilizačnom ochorení.

MUDr. Elena Ďurišová, reumatológ/osteológ.
MUDr. Elena Ďurišová je špecialistka v reumatológii – osteológii, fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii (FBLR). Je primárkou Reumatologicko‑rehabilitačného centra pre liečbu bolesti pohybového aparátu v Hlohovci a odborným garantom pre prevenciu a liečbu osteoporózy v Kúpeľoch Lúčky. Má navyše vzdelanie v akupunktúre i rôznych typoch naturálnej medicíny, prednáša na odborných fórach i laikom, najmä problematiku bolesti a osteoporózy, publikuje v odborných časopisoch. Je autorkou viacerých kníh pre pacientov s bolesťami chrbtice a hlavne s osteoporózou. Jej publikácia „Osteoporóza – tichý zlodej kostí, cvičenie pri bolestiach chrbtice“ a kniha s CD „Ženské bolesti chrbtice – sterilita, inkontinencia, osteoporóza“ boli ocenené Slovenskou lekárskou spoločnosťou za najlepšie publikácie roka (prvá za rok 2004, druhá za rok 2008). Ostatná publikácia s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)“ dostala prívlastok nová edukačná pomôcka pre pacientov. Má viacero vyznamenaní za mimoriadne výsledky dosiahnuté v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v odboroch reumatológia a FBLR, v roku 2014 bola laureátkou na ocenenie Slovenka roka v kategórii zdravotníctvo, umiestňuje sa na popredných miestach v novinárskej súťaži KROK. Navyše kolektívu Reumatologicko‑rehabilitačného centra pod jej vedením udelili vyznamenanie za rozvoj a dosiahnuté výsledky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti i ocenenie za prvé miesto v rebríčku najzdravších firiem.